Wednesday 7th October 2015
Avviz mill-Kunsill

Ingibdet l-attenzjoni tal-Kunsill tal-Malta Racing Club dwar il-validita tal-hinijiet tat-tigrijiet peress li dawn jittiehdu manwalment u ghalhekk soggetti ghal zbalji umani.


 


F'dan ir-rigward ittiehdet decizjoni li sakemm jitpoggew is-sensors li jitilqu l-hin tat-tigrijiet awtomatikament kull hin ta' tigrija ma jistax jigi rikonoxxut bhala rekord nazzjonali u ghalhekk id-decizjoni mittiehda mill-Kunsill precedenti li jinghata bonus meta jinkiser rekord ghalissa hija sospiza.


 


 


Sadanittant il-Kunsill qed jahdem sabiex dawn is-sensors jigu nstallati fl-iqsar zmien possibli sabiex il-hinijiet tat-tigrijiet jigu rikonoxxuti internazzjonalment.